WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Carocelle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, NIP: 9512396230, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632690 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105 896,00 zł, kapitał wpłacony: 105 896,00 zł („Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 16.00.

RPO WD 1.2.1

Spółka realizuje projekt dofinansowany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”.

Tytuł projektu: MITO-SPORT

suplement diety dla sportowców-amatorów poprawiający metabolizm mięśni szkieletowych i funkcjonowanie mitochondriów dzięki istotnie zwiększonej biodostępności astaksantyny i epikatechin, wynikającej z opatentowanej technologii Lycosome™.

Główny cel projektu: opracowanie i wdrożenie suplementu diety na bazie opatentowanej globalnie technologii Lycosome™ poprzez optymalizację składu produktu i jego walidację kliniczną w zakresie poprawy funkcjonowania mitochondriów w komórkach mięśni szkieletowych.

Planowane efekty: Globalna komercjalizacja preparatu MITO-SPORT, którego efekt medyczny został zweryfikowany w badaniach klinicznych.

Wartość Projektu: 4 147 528,00 PLN
Dofinansowanie UE: 2 887 569,60 PLN