WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Carocelle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, NIP: 9512396230, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632690 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105 896,00 zł, kapitał wpłacony: 105 896,00 zł („Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 16.00.

PRO WP 1.2.1

Spółka realizuje dwa projekty dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach”.

Tytuł projektu: DELI-CAPS.

Suplementy diety na bazie technologii Deligent™, z wysoko biodostępnymi i bioaktywnymi polifenolami oraz witaminami.

Główny cel projektu: stworzenie suplementu diety DELI-CAPS na bazie innowacyjnej na skalę światową i globalnie chronionej technologii Deligent™, dzięki której preparat DELI-CAPS zaoferuje istotnie wyższą biodostępność i bioaktywność polifenoli (katechiny oraz kurkumina) oraz witamin D i K.

Planowane efekty: realizacja projektu sprawi, że na rynku pojawi się nowy, najlepszy w swojej kategorii, produkt, którego efekt medyczny będzie znacząco przewyższał efekt produktów konkurencji, a który dodatkowo zostanie zwalidowany w badaniach klinicznych.

Wartość Projektu: 5 804 058,00 PLN
Dofinansowanie UE: 2 603 710,34 PLN

Tytuł projektu: DELI-EYE.

Suplement diety w technologii Deligent™, chroniący narząd wzroku, dzięki wysoko biodostępnej i biokatywnej luteinie, kwasom tłuszczowym (DHA) oraz antocyjanom.

Główny cel projektu: stworzenie suplementu diety poprawiającego jakość widzenia (DELI-EYE) z wysoko biodostępną i bioaktywną luteiną, DHA i antocyjanami na bazie innowacyjnej na skalę światową i globalnie chronionej technologii Deligent™.

Planowane efekty: realizacja projektu sprawi, że na rynku pojawi się nowy, najlepszy w swojej kategorii, produkt, którego efekt medyczny będzie znacząco przewyższał efekt produktów konkurencji, a który dodatkowo zostanie zwalidowany w badaniach klinicznych.

Wartość Projektu: 5 511 090,00 PLN
Dofinansowanie UE: 2 665 625,57 PLN