WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Carocelle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, NIP: 9512396230, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632690 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105 896,00 zł, kapitał wpłacony: 105 896,00 zł („Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 16.00.

Poir 1.1

Wycena przedmiotu zamówienia 2/LYCOMEGA/2016, którego przedmiot stanowi usługa zapewnienia infrastruktury niezbędnej dla potrzeb realizacji badań przemysłowych i rozwojowych przewidzianych w projekcie opisanym poniżej, wraz z usługą przeprowadzania badań screeningowych i badań bezpieczeństwa niezbędnych w ww. badaniach.

Pliki do pobrania

Prośba o wycenę przedmiotu zamówienia nr 3/LYCOMEGA/2016, którego przedmiot stanowi usługa leasingu finansowego oksymetru tkankowego (aparatura medyczna)

Pliki do pobrania

5-LYCOMEGA-2016 • Oznaczenia laboroatoryjne.

Pliki do pobrania

6-LYCOMEGA-2016 • Oksymetr tkankowy.

Pliki do pobrania

Spółka realizuje projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Funduszy Europejskich w ramach PO IR, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Tytuł projektu: Suplement diety LYCOMEGA dla osób zagrożonych chorobami układu krążenia, bazujący na klinicznie zweryfikowanej technologii Lycosome™, który dzięki znacząco zwiększonej biodostępności likopenu i kwasów omega-3 obniża poziom trójglicerydów oraz oksydację LDL, na poziomie nieosiągalnym w produktach konkurencyjnych.

Główny cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie produktu na bazie technologii Lycosome™, poprzez optymalizację składu produktu i jego walidację kliniczną w zakresie ochrony ludzkiego układu krążenia przed powstawaniem blaszki miażdżycowej. Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie na rynek suplementu diety, dla osób zagrożonych chorobami układu krążenia.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu na rynek trafi suplement diety LYCOMEGA. Dzięki znacząco zwiększonej biodostępności likopenu oraz kwasów omega-3, LYCOMEGA będzie chroniła ludzki układ krążenia przed negatywnymi skutkami powstawania blaszki miażdżycowej.

Wartość Projektu: 8 085 154,34 PLN

Dofinansowanie UE: 5 549 136,60 PLN